Contractul acordului privind pierderea în greutate. CONVENTIE 19/05/ - Portal Legislativ


Prezenta convenţie este aplicabilă oricărui contract de transport conform căruia portul de încărcare sau locul de luare în primire a mărfurilor şi portul de descărcare sau locul de livrare sunt situate în două state diferite, dintre care cel puţin unul este parte la prezenta convenţie. În cazul în care contractul prevede posibilitatea alegerii opţionale a unui port de descărcare sau de livrare dintre mai multe porturi, determinant va fi portul de descărcare sau de livrare în care mărfurile au fost efectiv livrate.

Prezenta convenţie se aplică, de asemenea, în condiţiile prevăzute la paragraful 1, şi contractului care are ca obiect transportul de mărfuri, fără transbordare, efectuat atât pe căile navigabile interioare, cât şi pe ape supuse unei reglementări maritime, cu excepţia cazurilor în care: a s-a întocmit un conosament maritim în conformitate cu dreptul maritim aplicabil; sau Prezenta convenţie este aplicabilă indiferent de naţionalitatea, locul de înmatriculare, portul de ataş sau de apartenenţa navei la navigaţia maritimă ori la navigaţia interioară şi indiferent de naţionalitatea, domiciliul, sediul sau locul de şedere contractul acordului privind pierderea în greutate transportatorului, expeditorului ori destinatarului.

pipi foarte mult pierde in greutate

Transportatorul trebuie să transporte mărfurile la locul de livrare, în termenele acordate, şi să le livreze destinatarului în starea în care acestea i-au fost încredinţate. Dacă nu s-a convenit altfel, luarea în primire şi livrarea mărfurilor au loc la bordul navei. Transportatorul decide asupra navei care va fi utilizată. Acesta este obligat înainte de voiaj şi la plecarea în acesta să depună diligenţele necesare pentru ca, ţinând cont de mărfurile ce urmează a fi transportate, nava să fie aptă a primi încărcătura, în stare de navigabilitate, prevăzută cu greementul şi echipajul prescrise de reglementările în vigoare şi să deţină autorizaţiile naţionale şi internaţionale necesare pentru transportul respectivelor mărfuri.

Dacă s-a convenit efectuarea transportului cu o navă sau cu un anumit tip de navă, transportatorul nu poate încărca sau transborda mărfurile, în totalitate sau parţial, pe o altă navă sau tip de navă, fără acordul expeditorului, decât: a în circumstanţe cum ar fi: ape scăzute, abordaje sau alte obstacole pentru navigaţie, ce nu au putut fi prevăzute în momentul încheierii contractului de transport şi care impun încărcarea sau transbordarea mărfurilor pentru executarea contractului de transport şi dacă transportatorul nu poate, într-un termen corespunzător, să obţină instrucţiuni din partea expeditorului; sau Sub rezerva obligaţiilor ce revin expeditorului, transportatorul trebuie să garanteze că încărcarea, arimajul şi calajul mărfurilor nu afectează siguranţa navei.

Transportatorul nu poate transporta mărfurile pe punte sau în cale deschise decât în cazul în care acest lucru a fost convenit cu expeditorul sau este în conformitate cu uzanţele comerciale respective ori este impus prin reglementările în vigoare.

Contractul care corespunde definiţiei prevăzute la art. În cazul acestui contract toate dispoziţiile prezentei convenţii, referitoare la expeditor, se aplică transportatorului, iar cele referitoare la transportator se aplică transportatorului substituit.

În cazul în care transportatorul a încredinţat executarea transportului sau a unei părţi din transport unui transportator substituit, indiferent dacă aceasta s-a făcut sau nu prin exercitarea unui drept care îi este recunoscut prin contractul de transport, transportatorul rămâne răspunzător pentru totalitatea transportului, conform dispoziţiilor prezentei convenţii.

Toate dispoziţiile prezentei convenţii, care reglementează răspunderea transportatorului, se aplică în mod egal transportatorului substituit, în ceea ce priveşte răspunderea pentru transportul efectuat de acesta din urmă.

Transportatorul este obligat în toate cazurile să informeze expeditorul atunci când încredinţează executarea transportului sau a unei părţi din transport unui transportator substituit. Orice acord cu expeditorul sau cu destinatarul, care extinde răspunderea transportatorului în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, nu obligă transportatorul substituit decât în măsura în care acesta din urmă l-a acceptat în mod expres şi în scris.

Transportatorul substituit poate pune în valoare toate obiecţiile opozabile de transportator în baza contractului de transport. Dacă şi în măsura în care transportatorul şi transportatorul substituit sunt răspunzători, aceştia răspund solidar. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu aduce atingere drepturilor de recurs dintre aceştia. Expeditorul are obligaţia de a plăti sumele datorate, prevăzute în contractul de transport.

Expeditorul trebuie să furnizeze transportatorului, înainte de predarea mărfurilor şi în scris, următoarele indicaţii referitoare la mărfurile care urmează a fi transportate: a dimensiuni, număr sau greutate şi coeficient de arimare a mărfurilor; Expeditorul trebuie, de asemenea, să predea transportatorului, la predarea mărfurilor, toate documentele de însoţire prescrise.

Expeditorul trebuie, dacă natura mărfurilor o impune, ţinând cont de transportul convenit, să ambaleze mărfurile astfel încât contractul acordului privind pierderea în greutate prevină pierderea sau avarierea lor din momentul luării în primire şi până la livrarea de către transportator şi astfel încât acestea să nu poată cauza avarierea navei program de slabit pentru obezi a celorlalte mărfuri.

pierderea în greutate în anii 50

Expeditorul trebuie, în plus, ţinând cont de transportul convenit, să prevadă un marcaj corespunzător, conform reglementărilor internaţionale contractul acordului privind pierderea în greutate naţionale aplicabile sau, în lipsa unor astfel de reglementări, conform regulilor şi uzanţelor general recunoscute în navigaţia interioară.

Sub rezerva obligaţiilor care revin transportatorului, expeditorul trebuie să încarce mărfurile, să le arimeze şi să le caleze conform uzanţelor din navigaţia interioară, dacă prin contractul de transport nu se dispune altfel.

În cazul transportului de mărfuri periculoase sau poluante, expeditorul trebuie, înainte de predarea mărfurilor şi în plus faţă de indicaţiile prevăzute la art. Dacă transportul mărfurilor periculoase sau poluante necesită o autorizaţie, expeditorul trebuie să remită documentele necesare cel târziu în momentul predării mărfurilor.

Dacă desfăşurarea transportului, a descărcării ori a livrării mărfurilor periculoase sau poluante devine imposibilă datorită absenţei unei autorizaţii administrative, cheltuielile ocazionate de returul mărfurilor în portul de încărcare sau într-un loc mai apropiat în care mărfurile pot fi descărcate şi livrate sau eliminate sunt în sarcina expeditorului.

seattle pierdere în greutate bellevue

În caz de pericol contractul acordului privind pierderea în greutate pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător, transportatorul este în drept să debarce, să facă inofensive mărfurile sau, cu condiţia ca o astfel de măsură să nu fie disproporţionată faţă de pericolul pe care îl reprezintă, să le distrugă, chiar dacă, înainte de luarea în primire a acestora, acesta a fost informat sau a luat cunoştinţă prin alte mijloace despre natura pericolului ori despre riscurile de poluare inerente acestor mărfuri.

Transportatorul poate pretinde despăgubirea prejudiciului suferit, dacă este în drept să ia măsurile prevăzute la paragrafele 3 şi 4 de mai sus. Expeditorul răspunde, chiar dacă nu i se poate imputa nici o vină, de toate pagubele suferite şi cheltuielile efectuate de transportator sau de transportatorul substituit dacă: a indicaţiile sau precizările prevăzute la art.

Transportatorul nu poate invoca răspunderea expeditorului dacă se demonstrează că vina este imputabilă lui însuşi, prepuşilor sau mandatarilor săi. Expeditorul răspunde pentru actele şi omisiunile persoanelor la care a recurs pentru a aduce la îndeplinire sarcinile şi obligaţiile prevăzute la art.

cum să pierdeți în greutate și să arătați frumos

Transportatorul poate rezilia contractul de transport dacă expeditorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. Transportatorul, dacă uzează de dreptul său de reziliere, poate debarca mărfurile pe cheltuiala expeditorului şi poate pretinde la alegere plata următoarelor sume: a o treime din navlul convenit; sau În pofida obligaţiei expeditorului prevăzute la art.

pierdere în greutate arizona

În lipsa unui document de transport sau dacă un astfel de document nu a fost prezentat, destinatarul răspunde pentru plata navlului convenit cu expeditorul, dacă aceasta corespunde practicii de pe piaţă. Se consideră mese pentru a pierde în greutate punerea mărfurilor la dispoziţia destinatarului, conform contractului de transport sau uzanţelor comerciale respective ori prescripţiilor în vigoare în portul de descărcare.

Predarea mărfurilor unei autorităţi sau unui terţ se consideră, de asemenea, livrare.

Browser incompatibil

Transportatorul trebuie să întocmească pentru fiecare transport de mărfuri căruia i se aplică prezenta convenţie un document de transport; acesta nu va trebui să întocmească un conosament decât la solicitarea expeditorului şi dacă aceasta s-a convenit altfel înainte de încărcarea mărfurilor sau înainte de luarea lor în primire în vederea transportului.

Absenţa unui document de transport sau faptul că acesta este incomplet nu afectează valabilitatea contractului de transport. Exemplarul original al documentului de transport trebuie să fie semnat de transportator, de conducătorul navei sau de o persoană abilitată de transportator.

Transportatorul poate pretinde ca expeditorul să contrasemneze originalul sau o copie.

ok vreau să pierd greutatea

Semnătura aplicată poate să fie scrisă de mână, imprimată în facsimil, aplicată prin perforare sau contractul acordului privind pierderea în greutate, să se prezinte sub formă de simboluri ori să fie reprodusă prin orice alt mijloc mecanic sau electronic, dacă legea statului în care este emis documentul de transport nu o interzice.

Documentul de transport constituie dovada, până la proba contrarie, a încheierii şi a conţinutului contractului de transport, precum şi a luării în primire a mărfurilor de către transportator. Acest document fundamentează în mod special prezumţia că mărfurile au fost luate în primire în vederea transportului aşa cum sunt descrise în documentul de transport. Dacă documentul de transport este un conosament, numai acesta are valoare doveditoare în relaţiile dintre transportator şi destinatar.

Condiţiile prevăzute în contractul de transport rămân determinante în relaţiile dintre transportator şi expeditor. Documentul de transport conţine, în afară de denumirea sa, următoarele indicaţii: a numele, domiciliile, sediile sau locurile de reşedinţă ale transportatorului şi expeditorului; Natura juridică a unui document de transport în sensul art. Transportatorul are dreptul să înscrie rezerve în documentul de transport: a cu privire la dimensiunile, numărul sau greutatea mărfurilor, dacă are motive să suspecteze că indicaţiile expeditorului sunt inexacte ori dacă nu a avut suficiente mijloace pentru a controla aceste indicaţii, în special pentru că mărfurile nu au fost numărate, măsurate sau cântărite în prezenţa sa, precum şi pentru că, fără un acord explicit, dimensiunile sau greutăţile au fost stabilite prin determinarea capacităţii navei; În cazul în care transportatorul nu face menţiuni privind starea aparentă a mărfurilor sau nu exprimă rezerve în această privinţă, se consideră că a menţionat în documentul de transport că mărfurile au fost, aparent, în bună stare.

În cazul în care, conform indicaţiilor care figurează în documentul de transport, mărfurile au fost amplasate într-un container sau în cale sigilate de alte persoane decât transportatorul, prepuşii sau mandatarii acestuia şi atunci când nici containerul, nici sigiliile nu sunt deteriorate sau rupte până în portul de descărcare ori în locul de livrare, se presupune că pierderile sau avariile de mărfuri nu au avut loc în timpul transportului.

Exemplarele originale ale unui conosament constituie titluri de valoare emise în numele destinatarului, la ordin sau la purtător. La locul de livrare mărfurile nu sunt livrate decât în contractul acordului privind pierderea în greutate exemplarului original al conosamentului prezentat iniţial; prin urmare, livrarea nu mai poate fi pretinsă prin prezentarea altor exemplare originale. În cazul în care mărfurile sunt luate în primire de transportator, predarea conosamentului către o persoană abilitată de acesta să primească mărfurile produce aceleaşi efecte ca şi predarea mărfurilor, în ceea ce priveşte obţinerea drepturilor asupra mărfurilor.

În cazul în care conosamentul a fost transmis unui terţ, inclusiv destinatarului, care a acţionat cu bună-credinţă bazându-se pe descrierea mărfurilor existentă în conosament, acestuia nu i se poate opune proba contrarie conform art. Expeditorul este autorizat să dispună de mărfuri; acesta poate pretinde mai ales ca transportatorul să nu dea curs transportului de mărfuri, să modifice locul de livrare sau să livreze mărfurile unui destinatar, altul decât cel indicat în documentul de transport.

Dreptul de a dispune de care beneficiază expeditorul se stinge din momentul în care destinatarul, după sosirea mărfurilor la locul de livrare prevăzut, a cerut livrarea mărfurilor şi: a în cazul unui transport în baza unei scrisori de trăsură, de îndată ce originalul ronaldo greutate pierde fost remis destinatarului; Expeditorul poate, printr-o menţiune corespunzătoare în scrisoarea de trăsură, în momentul emiterii acesteia, să renunţe la dreptul său de a dispune asupra mărfurilor în favoarea destinatarului.

Transportatorul răspunde de prejudiciul rezultat din pierderile sau daunele suferite de mărfuri de la luarea lor în primire în vederea transportului şi până la livrare ori rezultând din depăşirea termenului de livrare, cu excepţia cazului în care acesta dovedeşte că prejudiciul se datorează unor circumstanţe pe care un transportator diligent nu le-ar fi putut evita şi ale căror consecinţe nu le-ar fi putut preîntâmpina.

Răspunderea transportatorului pentru prejudiciul rezultat din cauza pierderilor sau daunelor suferite de mărfuri, cauzate în perioada dinainte de încărcarea la bordul navei sau după descărcarea lor, este reglementată de legislaţia statului care este aplicabilă contractului de transport.

A intervenit o problemă.

Transportatorul răspunde pentru actele şi omisiunile prepuşilor şi mandatarilor săi, la care recurge pentru executarea contractului de transport, întocmai ca şi de propriile sale acte şi omisiuni, dacă aceste persoane au acţionat în exerciţiul funcţiunii lor. În cazul în care ce pret sunt ecoslim este efectuat de un transportator substituit, conform art.

În cazul în care s-a înaintat o acţiune împotriva prepuşilor şi mandatarilor transportatorului sau ai transportatorului substituit, aceste persoane pot, dacă fac dovada că au acţionat în exerciţiul funcţiunii lor, să se prevaleze de aceleaşi exonerări şi limitări de răspundere de care se poate prevala transportatorul sau transportatorul substituit, în baza prezentei convenţii.

Un pilot desemnat de o autoritate şi care nu poate fi ales în mod liber nu este considerat prepus sau mandatar în sensul paragrafului 1. Transportatorul şi transportatorul substituit sunt exoneraţi de răspundere atunci când pierderea, daunele sau întârzierea se datorează uneia dintre circumstanţele ori situaţiile enumerate mai jos: a acte sau omisiuni ale expeditorului, ale destinatarului ori ale persoanei abilitate să dispună; Dacă, luând în considerare circumstanţele de fapt, o pagubă a putut fi cauzată de o situaţie sau un risc dintre cele enumerate la paragraful 1 din prezentul articol, se presupune că aceasta a fost cauzată de această situaţie sau de acest risc.

Această prezumţie dispare dacă victima dovedeşte că prejudiciul nu rezultă sau nu a rezultat exclusiv din una dintre situaţiile sau riscurile prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol. În cazul în care transportatorul este răspunzător de pierderea totală a mărfurilor, despăgubirea datorată de acesta este egală cu valoarea mărfurilor la locul şi din ziua livrării, prevăzute în contractul de transport.

Livrarea către o persoană neîndrituită este considerată pierdere. În cazul unei pierderi parţiale sau al deteriorării mărfurilor, transportatorul nu răspunde decât până la concurenţa pierderii din valoare. Valoarea mărfurilor se determină conform valorii lor la bursă, iar în lipsa acesteia, conform preţului de piaţă şi, în lipsa amândurora, conform valorii uzuale a mărfurilor de aceeaşi natură şi calitate de la locul livrării.

Pentru mărfurile care prin natura lor sunt expuse la evaporare pe timpul transportului, transportatorul nu este considerat răspunzător, oricare ar fi durata transportului, decât pentru partea de evaporare care depăşeşte evaporarea normală în volum sau în greutate de transport stabilită de părţile contractante sau, în lipsa acestei înţelegeri, de reglementările şi uzanţele în vigoare de la locul de destinaţie.

Prevederile prezentului articol nu afectează dreptul transportatorului privind navlul prevăzut în contractul de transport sau, în lipsa unor acorduri speciale în această privinţă, de reglementările naţionale sau uzanţele aplicabile. Sub rezerva art. Dacă coletul sau o altă unitate de încărcătură este un container şi dacă în documentul de transport nu se menţionează alt colet ori altă unitate de încărcare puse la un loc în container, suma de ,7 unităţi de cont se înlocuieşte cu suma de 1.

Esența legii

În cazul în care un container, un palet sau orice dispozitiv de transport similar este utilizat pentru a înmagazina mărfuri, orice colet ori unitate de încărcare indicată în documentul de transport ca aflându-se în sau pe acest dispozitiv este considerat un colet sau o altă unitate de încărcare.

În celelalte cazuri, mărfurile care se află în sau pe un astfel de dispozitiv sunt considerate o singură unitate de încărcare. Dacă dispozitivul în sine a fost pierdut sau deteriorat, dispozitivul respectiv, în cazul în care nu aparţine transportatorului şi nu este furnizat de către acesta, este considerat o unitate de încărcare distinctă. În caz de prejudiciu datorat unei întârzieri de livrare, transportatorul nu răspunde decât până la concurenţa valorii navlului.